SVIP视频解析接口大全 – 站长必备

奥多码,点击查看详情

------正文内容展示,开始阅读新内容 ------

以下视频解析接口都是测试过的,我是在白天测试的可能比较快,大家可以在高峰的时候测试一下!

https://wenhairu.com/static/api?url=
https://jx.xiaolangyun.com/?url=
https://vip.52jiexi.top/?url=
http://jx.618g.com/?url=
http://jqaaa.com/jx.php?url=
http://5.nmgbq.com/jx.php?url=
http://api.3jx.top/vip/?url=
http://beaacc.com/api.php?url=
https://tool.bitefu.net/video/?url=
http://jx.aeidu.cn/index.php?url=
https://www.58danke.top/jx/xin?url=
https://www.myxin.top/jx/api/?url=
http://www.syhbyl.tw/jx/api/?url=
http://jx.kkqtv.com/jx/api/?url=
https://206dy.com/vip.php?url=
https://vip.hackmg.com/jx/index.php?url=
http://jx.wslmf.com/?url=
http://api.52xmw.com/?url=
https://api.bbbbbb.me/jx/?url=
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=
https://www.pangujiexi.com/pangu/?url=
http://jx.xydwz.cn/vip/?url=
https://vip.52jiexi.top/?url=
https://jx.lfeifei.cn/?url= 
http://api.steak517.top/?url=
http://api.yueliangjx.com/?url=
https://jx.elwtc.com/vip/?url=
https://api.78sy.cn/?url=
http://www.2ajx.com/vip.php?url=
https://vip.ikjiexi.top/api/?url=
https://www.kpezp.cn/jlexi.php?url=
https://api.8bjx.cn/?url=
https://jx.f41.cc/?url=
http://v.nmbaojie.com/mingri/mingri.php?url=
https://www.ckmov.vip/api.php?url=
http://jx.ejiafarm.com/dy.php?url=
https://jx.youyitv.com/?url=
https://z1.m1907.cn/?jx=
https://www.1717yun.com/jx/ty.php?url=
https://cdn.yangju.vip/k/?url=
https://vip.jaoyun.com/index.php?url=
https://jiexi.071811.cc/jx.php?url=
https://jx.dy-jx.com/?url=
https://vip.mpos.ren/v/?url=
https://jx.598110.com/index.php?url=
https://jx.bwcxy.com/?v=
https://jx.rdhk.net/?v=
https://jx.fo97.cn/?url=
https://jx.ivito.cn/?url=
https://api.927jx.com/vip/?url=
https://api.tv920.com/vip/?url=
https://api.lhh.la/vip/?url=
https://api.sumingys.com/index.php?url=
https://cn.bjbanshan.cn/jx.php?url=
https://jx.mw0.cc/?url=
https://www.33tn.cn/?url=
http://jx.1ff1.cn/?url=
https://jx.000180.top/jx/?url=
https://py.ha12.xyz/sos/index.php?url=
https://jiexi.380k.com/?url=
https://okjx.cc/?url=
https://api.pangujiexi.com/player.php?url=
https://jx.618g.com/?url=
https://jqaaa.com/jx.php?url=
https://cclme.cn/ckmov/?url=
https://player.baodai.org/ipsign/player.php?v=
https://jiexi.071811.cc/jx2.php?url=
https://ejiafarm.com/jx.php?url=
https://beaacc.com/api.php?url=
https://api.fastflv.cc/jiexi/?url=
https://000o.cc/jx/ty.php?url=
https://api.daidaitv.com/index/?url=
https://j.88gc.net/jx/?url=
https://zy.97zyl.com/?url=
https://yun.odflv.com/?url=
https://api.xiguaimg.com/odflv105/index.php?url=
http://jx.hanximeng.com/vip.php?url
http://jx.myxit.cn/vip/?url=
http://aikan-tv.com/?url=
http://jiexi.92fz.cn/player/vip.php?url=
http://api.662820.com/xnflv/index.php?url=
http://000o.cc/jx/ty.php?url=
http://qigetv.xyz/tv.php?url=
http://mimijiexi.top/?url=
http://55jx.top/?url=
http://playx.top/?url=
http://nitian9.com/?url=
http://19g.top/?url=
http://607p.com/?url=
http://52088.online/?url=
http://bofang.online/?url=
http://play1.online/?url=
http://ckplay.online/?url=
http://api.baiyug.vip/?url=
http://880kan.com/?url=
http://59uv.com/?url=
https://jx.wzslw.cn/?url=
https://jsap.attakids.com/?url=
https://jx.4080jx.cc/?url=
http://api.xdiaosi.com/?url=
https://m2090.com/?url=
https://www.xymav.com/?url=
https://api.yueliangjx.com/?url=
https://vip.mpos.ren/v/?url=
https://www.h8jx.com/jiexi.php?url=
https://www.kpezp.cn/jlexi.php?url=
https://sb.5gseo.net/?url=
http://33tn.cn/?url=
https://9kjx.com/?url=
https://jx.ivito.cn/?url=
https://jx.ergan.top/?url=
https://jx.mw0.cc/?url=
https://www.administratorw.com/video.php?url=
https://okjx.cc/?url=
无广告通用:https://vip.52jiexi.top/?url= 腾讯直解
无广告解析:https://jx.lfeifei.cn/?url= 
无广告解析:https://api.steak517.top/?url= 秒播
无广告解析:http://api.steak517.top/?url=
无广告通用HTTP接口:http://api.yueliangjx.com/?url=
无广告通用HTTPS接口:https://api.yueliangjx.com/?url=
无广告解析:https://jx.elwtc.com/vip/?url=
无广告解析:https://api.78sy.cn/?url= 秒播
无广告通用HTTP接口:http://www.2ajx.com/vip.php?url=
无广告通用HTTPS接口:https://www.2ajx.com/vip.php?url=
通用HTTP接口:http://api.steak517.top/?url=
通用HTTPS接口:https://api.steak517.top/?url=
https://vip.ikjiexi.top/api/?url=  无广告,速度也还行
https://www.kpezp.cn/jlexi.php?url= 速度挺快的*还带记忆播放
https://api.8bjx.cn/?url=  秒播吧 记忆
https://jx.f41.cc/?url= 速度还可以
http://v.nmbaojie.com/mingri/mingri.php?url=速度还行
https://www.ckmov.vip/api.php?url= 挺快的
http://jx.ejiafarm.com/dy.php?url= 挺快的
https://jx.youyitv.com/?url=
http://jiexi.xueshi.pro
https://z1.m1907.cn/?jx= 小卡
https://jx.618g.com/?url= 速度一般
https://www.1717yun.com/jx/ty.php?url= 速度还可以
https://cdn.yangju.vip/k/?url=  一般
https://vip.jaoyun.com/index.php?url= 还可以
https://jx.618g.com/?url=  还可以
https://www.myxin.top/jx/api/?url= 腾讯直解 缓存挺快的
https://jiexi.071811.cc/jx.php?url= 挺快的
https://jx.wslmf.com/?url=  还行就是 不带缓存要拉快进的注意了
https://jx.dy-jx.com/?url= 打不开
https://vip.mpos.ren/v/?url=黑屏
https://jqaaa.com/jx.php?url= 速度挺快的
https://jx.598110.com/index.php?url= 速度还可以
https://jx.bwcxy.com/?v= 速度还可以
https://jx.rdhk.net/?v=  速度一般
https://jx.fo97.cn/?url= 好像不能用
https://jx.ivito.cn/?url= 一般
https://api.927jx.com/vip/?url=一般般
https://api.tv920.com/vip/?url=很一般
https://api.lhh.la/vip/?url=
https://api.sumingys.com/index.php?url= 很一般
https://cn.bjbanshan.cn/jx.php?url=挺快的
https://jx.mw0.cc/?url=挺快的
https://www.33tn.cn/?url= 挺快的
http://jx.1ff1.cn/?url= 还行
https://jx.000180.top/jx/?url= 一般
https://py.ha12.xyz/sos/index.php?url=
https://jiexi.380k.com/?url= 挺快的
https://jx.wslmf.com/?url=  挺快的
https://okjx.cc/?url=
http://www.662820.com/xnflv/index.php?url=
http://api.lldyy.net/svip/?url=
http://www.82190555.com/index/qqvod.php?url=
http://jiexi.92fz.cn/player/vip.php?url=
http://jiexi.071811.cc/jx2.php?url=
http://api.wlzhan.com/sudu/?url=
http://beaacc.com/api.php?url=
http://qxkkk.bid/jx/jx.php?url=
http://www.27v9.cn/index.php?url=
http://www.ckplayer.tv/kuku/?url=
http://o8ve.cn/1/?url=
http://api.xyingyu.com/?url=
https://jx.kt111.top/jx/mf/?url=
https://api.pangujiexi.com/player.php?url=
http://api.lvcha2017.cn/?url=
http://kkk.2016ve.cn/kkjx/index.php?url=
http://mlxztz.com/vip/?url=
http://www.aktv.men/?url=
http://jy777.cn/XSD/XSD/?url=
http://api.visaok.net/?url=
http://api.xyingyu.com/?url=
http://api.greatchina56.com/?url=
http://jx.618g.com/?url=
http://api.baiyug.vip/index.php?url=
http://jx.jfysz.cn/jx.php/?url=
http://jx.ektao.cn/jx.php/?url=
http://jx.reclose.cn/jx.php/?url=
http://jx.eayn.org.cn/jx.php/?url=
http://api.xyingyu.com/?url=
http://jx.iaeec.cn/jx.php/?url=
http://jx.83y4n7a.cn/jx.php/?url=
http://jx.cmbzzs.cn/jx.php/?url=
http://api.greatchina56.com/?url=
http://jx.as19811.cn/jx.php/?url=
http://jx.sdjnd09.cn/jx.php/?url=
http://api.baiyug.vip/index.php?url=
http://jx.09876as.cn/jx.php/?url=
http://jx.17ktv.com.cn/jx.php/?url=
http://jx.ab78a.cn/jx.php/?url=
http://jx.09877as.cn/jx.php/?url=
http://jx.yipolo111.cn/jx.php/?url=
http://jx.908astbb.cn/jx.php/?url=
http://jx.dlzyrk001.cn/jx.php/?url=
http://jx.dccmy.org.cn/jx.php/?url=
http://jx.boctx.cn/jx.php/?url=
http://jx.hxbte.cn/jx.php/?url=
http://api.visaok.net/?url=
http://jx.618g.com/?url=
http://yun.baiyug.cn/vip/?url=
http://api.baiyug.cn/vip/?url=
https://api.flvsp.com/?url=
http://api.xfsub.com/index.php?url=
http://api.xfsub.com/index.php?url=
http://jiexi.071811.cc/jx2.php?url=
http://player.jidiaose.com/supapi/iframe.php?v=
http://www.82190555.com/index/qqvod.php?url=
http://api.pucms.com/?url=
http://api.baiyug.cn/vip/index.php?url=
https://api.flvsp.com/?url=
http://www.82190555.com/index/qqvod.php?url=
http://2gty.com/apiurl/yun.php?url=
http://v.2gty.com/apiurl/yun.php?url=
直接观看:http://tv.inkb.ink/index.html
扫码:http://www.guandianzhiku.com/v/s/?url=
扫码:https://v.7cyd.com/vip/?url=腾讯视频 慢
扫码:http://zxjx.00vb.com/zdhx/index.php?url=
扫码:https://www.jqaaa.com/jx.php?url=
无广告超清解析:http://jx.awx88.cn/jiexi/?url=
弹幕解析:http://gongxiangtv.cn/?url=
VIP视频解析北极XS视频解析:http://beijixs.cn/ 视频高清
VIP视频解析116kan智能解析:https://vip.116kan.com/ 高清视频
365t在線免費解析觀看系統:http://vip.365tol.top/
BL智能解析:https://vip.bljiex.com/
kingtail智能解析:https://jx.kingtail.xyz/?url=
https://jsap.attakids.com/?url=
https://api.lnwu.net/?url=
91视频解析:https://www.91jxs.com/jiexi/?url=
https://api.jhys.top/?url=
思古视频服务:https://api.sigujx.com/?url=
小野马解析:https://www.xymav.com/?url=
诺讯智能解析:https://www.nxflv.com/?url=
热搜视频:https://v.resoumen.com/
全民解析:http://qmaile.com/ 解析聚合,多线路解析
聚神铺vip解析:http://www.jspoo.com/vip.html 解析聚合,多线路选择
Yun Parse视频云解析:http://120.27.155.106/ 填视频ID而不是视频网页地址,另支持解析QQ相册等地址
爱看解析:http://tv.vipsli.com/
TVB云播全网VIP视频解析:http://vip.hktvyb.com/ 聚合解析,多线路
Playm3u8解析:https://www.playm3u8.cn/jiexi.php?url= 除了常见VIP视频地址外,还支持解析QQ相册等地址
千亿解析:https://www.qianyicp.com/jiexi/index.php?url= 蓝光超清解析接口
OK解析:http://www.okjx.cc/ceshi/ 测试后不太清晰
618G免费解析:https://jx.618g.com/ 测试后不是很清晰
http://avip.fun/tv?utm_source= 测试后直接不清晰

 

 

------本页内容已结束,喜欢请分享------

感谢您的来访,获取更多精彩文章请收藏本站。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞6 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

  暂无评论内容